ما تا به امروز توانسته ایم در صنایع نفت  , پتروشیمی , غذا و دارو طیف وسیعی از راه حل های فنی - عملکردی را به همکاران خود ارائه دهیم . برخی از محورهای فعالیت مجموعه نانو پارس اسپادانا در زمینه ارائه راه حل به صنایع کشور  شامل موارد زیر می باشد :

برخی از پروژه های پیشین ما

 

صنعت پتروشیمی

پایلوت خالص سازی EDC

کارفرما :شرکت پتروشیمی اروند

صنعت پتروشیمی

پایلوت تبدیل DNTبهTDA

کارفرما :شرکت پتروشیمی کارون

صنعت پتروشیمی

پایلوت کاتالیست کلروناسیون بنزن

کارفرما :شرکت پتروشیمی اروند

صنایع غذایی

پایلوت کاتالیست هیدروژناسیون ایزومالتولوز

کارفرما : شرکت شیرین سلامت پارتیکان

صنعت پتروشیمی

پایلوت تست و احیا کاتالیست های هیدروژناسیون و دهیدروژناسیون

کارفرما :شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران