ما در نانو پارس اسپادانا معتقد به ارتباط تنگاتنگ با مشتریان خود به منظور ارائه راه حلهای فنی-عملکردی میباشیم. همکاریهای ما با مطالعه پروسه تولید مشتریان آغاز شده و با شناخت گلوگاههای تولید و یافتن راه حلهای مناسب در قالب کاتالیست های بهینه ادامه می یابد. بازخوردهای مثبتی که تاکنون از مشتریانمان دریافت نموده ایم مشوقی برای ادامه ی این رویکرد پروسه محور بوده است که بدون شک در رشد و نمو مجموعه نانو پارس اسپادانا نقش بسزایی ایفا کرده است.